Founder

Founder Mr. Zheng Xingcun
On September 9, 1992, the founder Mr. Zheng Xingcun, founded Shendian Electric Co., Ltd. on Daqiao Road, Liushi Town, Yueqing City.
Mr. Zheng Xiaojian returned to Liushi, Yueqing from Shaoxing on May 9, 2002, and joined Shendian Electric Co., Ltd. on May 23. Mr. Zheng Xiaojian became CEO and CPO of the company On May 17, 2005.
Founder Mr. Zheng Xingcun and CEO Mr. Zheng Xiaojian